Baile  /  Eolas Fúinn  /  Polasaithe  /  Príobháideacht agus Fianáin
 

Príobháideacht agus Fianáin

Réamhrá

Tugtar san Fhógra seo faisnéis duit faoi na sonraí pearsanta a shealbhaíonn an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí fút. 

Urramaíonn an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí go hiomlán an ceart chun príobháideachta atá agat.  Caithfear le do shonraí pearsanta de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí. 

Úsáidtear san Fhógra seo focail nó téarmaí áirithe a bhfuil brí ar leith leo faoin Rialachán Ginearálta agus faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí.  Féach an rannán Sainmhínithe den Fhógra seo chun míniú nó sainmhíniú a fháil ar na focail sin.

Cé sinn agus cé a rialaíonn do shonraí

Tá do shonraí pearsanta i seilbh an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (nó ‘an Coimisiún’ san fhógra seo). Is é an Coimisiún an rialaitheoir sonraí chun críocha an Rialacháin Ghinearálta agus chun críocha na reachtaíochta Cosanta Sonraí.  Tá an tOmbudsman ina chomhalta den Choimisiún.  Déantar seirbhísí nó áiseanna ‘inmheánacha’ áirithe de chuid an Choimisiúin a chomhroinnt le hOifig an Ombudsman – áirítear leis na seirbhísí sin, mar shampla, seirbhísí corparáideacha, seirbhísí airgeadais agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise.  Dá bhrí sin, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach a mhéid a bhaineann an scéal le sonraí a thagann faoi sheirbhísí comhroinnte den sórt sin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:

18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Teileafón: (01) 639 5750

Ríomhphost:  info@cpsa.ie

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

Teileafón: (01) 639 5645

Seoladh Poist: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe d’Oifig an Ombudsman, d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise, d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, don Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus don Choimisiún Reifrinn.

Do shonraí pearsanta agus an dóigh a mbailímid iad

Cuid an-mhór de na sonraí pearsanta a shealbhaímid fút, tagann sí ó na glaonna teileafóin a chuireann tú orainn, ó na litreacha agus ó na ríomhphoist a sheolann tú chugainn agus ó aon chumarsáidí eile a dhéanann tú linn. 

Sealbhaímid freisin sonraí pearsanta a fuarthas ó dhuine eile agus sonraí pearsanta a sholáthair duine éigin thar do cheann.  Tá tuilleadh faisnéise faoi chásanna den sórt sin tugtha thíos.

Maidir le cén cineál sonraí pearsanta a shealbhaímid agus cén áit a bhfaightear na sonraí pearsanta sin, beidh sé sin ag brath ar an gcineál teagmhála a dhéanann tú linn. 

Daoine a dhéanann gearán faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi iarrthóirí faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais.  Beidh an cineál sonraí a shealbhaímid ag brath ar an gcás lena mbaineann, ach is féidir na nithe seo a leanas a bheith i gceist leo: do shonraí teagmhála; faisnéis faoi d’iarratas; do nótaí agallaimh/measúnaithe; do stair fostaíochta; do cháilíochtaí; do theistiméireachtaí; do thaifid acmhainní daonna (an córas bainistíochta agus forbartha feidhmíochta, cásanna a thionscain tú faoin mBeartas maidir le Bulaíocht agus Ciapadh agus/nó faoi nósanna imeachta casaoide); cásanna dlíthiúla a thionscain tú in aghaidh fostóirí; agus gearáin a shaothraigh tú tríd an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.  Is féidir aon sonraí sláinte, aon sonraí a bhaineann le creideamh reiligiúnach nó polaitiúil agus aon sonraí a bhaineann le ciontuithe nó cionta coiriúla a nochtadh a bheith i gceist leo freisin.

Tagann na sonraí sin ón ábhar sonraí (an duine ar leis/léi a bhaineann an fhaisnéis) nó ón gcomhlacht poiblí. 

Daoine eile a bhfuil baint acu le próiseas roghnúcháin atá ina ábhar do ghearán faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine eile a bhfuil baint acu le próiseas roghnúcháin atá ina ábhar do ghearán faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais. Ina measc sin tá iarratasóirí eile, baill den bhord roghnúcháin agus baill foirne de chuid an chomhlachta phoiblí a bhfuil baint aige leis an bpróiseas a riar.

Is féidir na nithe seo a leanas a bheith i gceist leis na sonraí a shealbhaímid: do shonraí teagmhála; do nótaí agallaimh/measúnaithe; faisnéis faoi d’iarratas; do stair fostaíochta; do cháilíochtaí; do theistiméireachtaí.  Is féidir aon sonraí sláinte, aon sonraí a bhaineann le creideamh reiligiúnach nó polaitiúil agus aon sonraí a bhaineann le ciontuithe nó cionta coiriúla a nochtadh a bheith i gceist leo freisin.

Tagann na sonraí sin ón duine a rinne an gearán nó ón gcomhlacht poiblí lena mbaineann an gearán.

Daoine a bhfuil baint acu le próiseas roghnúcháin atá ina ábhar d’iniúchadh faoi Chuid 3 den Chód Cleachtais

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a bhfuil baint acu le próiseas roghnúcháin atá ina ábhar d’iniúchadh faoi Chuid 3 den Chód Cleachtais. Ina measc sin tá iarratasóirí eile, baill den bhord roghnúcháin agus baill foirne de chuid an chomhlachta phoiblí a bhfuil baint aige leis an iniúchadh.

Is féidir na nithe seo a leanas a bheith i gceist leis na sonraí a shealbhaímid: do shonraí teagmhála; do nótaí agallaimh/measúnaithe; faisnéis faoi d’iarratas; do stair fostaíochta; do cháilíochtaí; do theistiméireachtaí.  Is féidir aon sonraí sláinte, aon sonraí a bhaineann le creideamh reiligiúnach nó polaitiúil agus aon sonraí a bhaineann le ciontuithe nó cionta coiriúla a nochtadh a bheith i gceist leo freisin.

Tagann na sonraí sin de ghnáth ón gcomhlacht poiblí atá ina ábhar don iniúchadh lena mbaineann. Uaireanta, tagann na sonraí sin ó thríú páirtí a nocht faisnéis don Choimisiún. 

Daoine atá ina n-ábhar d’iarraidh ar ordú eisiata faoi alt 11 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 (‘an tAcht’)

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine atá ina n-ábhar d’iarraidh ar ordú eisiata faoi alt 11 den Acht. Beidh an cineál sonraí a shealbhaítear ag brath ar an gcás lena mbaineann, ach is féidir na nithe seo a leanas a bheith i gceist leo: d’ainm; do shonraí teagmhála; do stair fostaíochta; agus do cháilíochtaí. 

Tagann na sonraí sin ón gcomhlacht poiblí atá freagrach as an iarraidh a dhéanamh. 

Baill foirne de chuid comhlachtaí poiblí 

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi bhaill foirne de chuid comhlachtaí poiblí i ndáil leis an dóigh a riarann siad ábhair a bhaineann leis an gCoimisiún. Áirítear leo sin faisnéis faoin dóigh a riarann an Coimisiún na nithe seo a leanas atá i bhfeidhm aige:

 • Cóid Chleachtais
 • Sásraí le haghaidh athbhreithniú faoi alt 7 agus faoi alt 8
 • An próiseas um orduithe eisiata
 • An próiseas iarratais ar cheadúnas earcaíochta
 • Próisis le haghaidh déileáil le hiarrataí reachtúla 

Áirítear leis na sonraí pearsanta a shealbhaímid ainm an bhaill foirne, a s(h)onraí teagmhála, a g(h)rád/a ról agus faisnéis a bhaineann le comhlíonadh a f(h)eidhmeanna. Tagann na sonraí pearsanta sin ón gcomhlacht poiblí nó ón mball foirne atá i dteagmháil leis an gCoimisiún agus áirítear leo na sonraí pearsanta atá sna cumarsáidí maidir leis an dóigh ar láimhseáladh an t-ábhar a bhaineann leis an gCoimisiún nó na sonraí pearsanta atá i gcumarsáidí eile a rinneadh linn. 

Baill foirne de chuid gníomhaireachtaí earcaíochta

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi bhaill foirne de chuid gníomhaireachtaí earcaíochta, lena n-áirítear a sonraí teagmhála, a gcáilíochtaí agus a stair fostaíochta.  Is iad na gníomhaireachtaí earcaíochta a sholáthraíonn na sonraí sin dúinn.

Daoine a dhéanann fiosruithe i ndáil le haon fheidhm atá ag an gCoimisiún faoi alt 13 den Acht

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann fiosruithe i ndáil leis na feidhmeanna éagsúla atá ag an gCoimisiún faoin Acht. Is féidir fiosruithe i ndáil leis na nithe seo a leanas atá i bhfeidhm ag an gCoimisiún a bheith i gceist leo sin:

 • Cóid Chleachtais
 • Sásraí le haghaidh athbhreithniú faoi alt 7 agus faoi alt 8
 • An próiseas um orduithe eisiata
 • An próiseas iarratais ar cheadúnas earcaíochta
 • An próiseas iarratais ar ghníomhaireacht a áireamh mar ghníomhaireacht liostaithe
 • Próisis le haghaidh déileáil le hiarrataí reachtúla 

Tagann na sonraí sin uaitse, ón duine a bhfuil an fiosrú á dhéanamh aige/aici nó ó d’ionadaí.

Iarrthóirí faoin Acht um Nochtadh Cosanta

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi iarrthóirí faoin Acht um Nochtadh Cosanta. Is féidir na nithe seo a leanas a bheith i gceist leis na sonraí sin: do shonraí teagmhála; do nótaí agallaimh/measúnaithe; faisnéis faoi d’iarratas; do stair fostaíochta; do cháilíochtaí; do theistiméireachtaí; do thaifid acmhainní daonna (an córas bainistíochta agus forbartha feidhmíochta, éilimh a rinne tú faoin mBeartas maidir le Bulaíocht agus Ciapadh agus/nó faoi nósanna imeachta casaoide); cásanna dlíthiúla a thionscain tú in aghaidh fostóirí; agus gearáin a shaothraigh tú tríd an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.  Is féidir aon sonraí sláinte, aon sonraí a bhaineann le creideamh reiligiúnach nó polaitiúil agus aon sonraí a bhaineann le ciontuithe nó cionta coiriúla a nochtadh a bheith i gceist leo freisin.

Tagann na sonraí sin uaitse nó ó d’ionadaí.

Iarrataí reachtúla chuig an gCoimisiún

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann iarrataí reachtúla chuig an gCoimisiún, lena n-áirítear, mar shampla, sonraí faoi dhaoine a dhéanann iarraidh saorála faisnéise nó iarraidh rochtana Cosanta Sonraí chun taifid nó faisnéis a fháil uainn.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm agus do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis an iarraidh reachtúil. 

D’fhéadfadh go mbeadh sna hiarrataí reachtúla a dhéantar chuig an gCoimisiún sonraí pearsanta faoi dhuine eile seachas an duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.  Maidir le cé acu atá nó nach bhfuil sonraí pearsanta iontu agus, má tá sonraí pearsanta iontu, cén cineál sonraí pearsanta atá i gceist, beidh sé sin ag brath ar an iarraidh lena mbaineann.  Tagann an fhaisnéis sin ón duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.

Ionadaithe

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi ionadaithe a dhéanann fiosrú nó iarraidh thar ceann duine eile.  Áirítear leis na sonraí sin an t-ainm, na sonraí teagmhála agus an fhaisnéis a bhaineann leis an ionadaí nó leis an gcaidreamh atá ag an ionadaí leis an duine ar thar a c(h)eann atá an fiosrú nó an t-iarratas á dhéanamh. Áirítear leo freisin aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn an t-ionadaí.

Tagann na sonraí sin ón ábhar sonraí (an t-ionadaí). 

Cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin

Nuair a thugann duine cuairt ar www.cpsa.ie, bailímid faisnéis chaighdeánach loga Idirlín agus sonraí faoi phatrúin iompraíochta cuairteoirí. Déanaimid é sin chun eolas a ghnóthú ar nithe amhail an líon daoine a thugann cuairt ar rannáin éagsúla den suíomh.

Bailímid an fhaisnéis sin ar bhealach a fhágann nach sainaithnítear duine ar bith. Ní dhéanaimid iarracht ar bith aitheantas na ndaoine sin a thugann cuairt ar ár suíomh Gréasáin a fháil amach. Ní dhéanfaimid ceangal idir aon sonraí a bhailítear ón suíomh sin agus aon fhaisnéis in-sainaitheanta phearsanta a fhaightear ó fhoinse ar bith.

Más mian linn faisnéis in-sainaitheanta phearsanta a bhailiú trínár suíomh Gréasáin, cuirfimid an méid sin in iúl duit go soiléir. Cuirfimid in iúl go soiléir é nuair a bhailímid faisnéis phearsanta trínár suíomh Gréasáin agus míneoimid cad atá sé beartaithe againn a dhéanamh léi.

Ríomhphost a sheoladh chugainn

Is cuid den líonra Seirbhísí Rialtais sinn. D’fhéadfaimis faireachán a dhéanamh ar aon ríomhphoist a sheoltar chugainn, lena n-áirítear aon cheangaltáin, agus d’fhéadfaimis iad a úsáid ar chúiseanna slándála agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh bheartas na hoifige. D’fhéadfadh go n-úsáidfí bogearraí faireacháin nó blocála ríomhphoist freisin.

Tabhair faoi deara go bhfuil freagracht ort as a chinntiú gur laistigh de theorainn an dlí atá aon ríomhphost a sheolann tú chugainn.

Soláthraithe/soláthraithe seirbhíse/daoine eile a bhíonn i dteagmháil leis an gCoimisiún

Sealbhaímid sonraí pearsanta fút i gcás go raibh teagmháil ann idir tú féin agus an Coimisiún i ndáil le nithe éagsúla, lena n-áirítear, mar shampla, teagmháil a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a sholáthar nó teagmháil a bhaineann le cuireadh a thabhairt don Choimisiún láithreoireacht a thabhairt os comhair seimineáir, freastal ar chomhdháil, etc.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis na hearraí nó na seirbhísí, leis an seimineár, leis an gcomhdháil, etc.  Is ó do chuid teagmhála linn a fhaightear na sonraí sin.

Daoine eile

Rinneamar cur síos thuas ar na príomhchatagóirí daoine a sealbhaímid sonraí pearsanta fúthu.  Sealbhaímid sonraí freisin faoi dhaoine nach dtagann faoi na catagóirí sin.  Mar shampla, ó am go chéile, sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a fhreastalaíonn ar chruinnithe nó ar imeachtaí leis an gCoimisiún.  Deimhnímid go gcaitear leis na sonraí pearsanta uile de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí. 

 

Na críocha ar chucu a bhainimid úsáid as do shonraí agus an bunús dlí don úsáid sin

Feidhmeanna faoin Acht

Bainimid úsáid as an bhfaisnéis fút ionas gur féidir leis an gCoimisiún a chuid feidhmeanna faoin Acht a chomhlíonadh.  Is é sin le rá, chun sinn a chumasú na feidhmeanna sin a chomhlíonadh, beidh orainn do shonraí a phróiseáil.

I dtéarmaí dlí, is gá dúinn sonraí pearsanta a úsáid:

 • ionas gur féidir leis an gCoimisiún cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Choimisiún
 • ar mhórchúiseanna leasa an phobail, ar bhonn na reachtaíochta Cosanta Sonraí atá comhréireach, lena n-urramaítear éirim an chirt maidir le cosaint sonraí agus lena bhforáiltear do bhearta oiriúnacha agus sonracha chun do chearta bunúsacha agus do leasanna a choimirciú.

Riarachán ginearálta agus comhlíonadh oibleagáidí dlíthiúla

Sealbhaímid faisnéis fút freisin chun freagra a thabhairt ar iarrataí reachtúla a dhéantar chuig an gCoimisiún (amhail iarrataí rochtana faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, faoin Acht um Chosaint Sonraí agus faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol).  Is gá dúinn déanamh amhlaidh ionas gur féidir linn ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. 

Tiomsaímid agus foilsímid staitisticí ina léirítear faisnéis amhail an líon athbhreithnithe a fhaighimid freisin. Ní dhéanaimid amhlaidh i bhfoirm ina sainaithnítear duine ar bith, áfach.

Na daoine a gcomhroinnimid d’fhaisnéis leo

Le linn dúinn scrúdú a dhéanamh ar ghearán faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais, beidh orainn faisnéis a chomhroinnt leis an gcomhlacht poiblí lena mbaineann an gearán. Is féidir go gcomhroinnfear faisnéis ar an mbealach céanna le linn dúinn iniúchadh a dhéanamh faoi Chuid 3 den Chód nó le linn dúinn aon fheidhm eile atá forordaithe san Acht a chomhlíonadh.

Rialaitheoir comhpháirteach: Mar atá mínithe thuas, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach sonraí áirithe a bhaineann le seirbhísí amhail seirbhísí corparáideacha, seirbhísí airgeadais agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise.  Chun críocha cosanta sonraí, meastar do shonraí pearsanta a bheith comhroinnte le hOifig an Ombudsman.

 

An fad ama a choinnímid do shonraí pearsanta

Beidh an fad ama a choinneoimid do shonraí pearsanta ag brath ar an gcineál doiciméid nó taifid ina bhfuil na sonraí.  Leagtar amach inár mBeartas um Choinneáil Taifead na tréimhsí ama le haghaidh cineálacha difriúla taifid.  Féach an Beartas maidir le Coinneáil Taifead thíos.

Catagóirí ábhar sonraíTréimhse coinneála
Daoine a dhéanann gearán faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais 
 • Coinnítear tuarascálacha deiridh arna n-eisiúint ag an gCoimisiún faoi Chuid 8 ar feadh 3 bliana ón dáta eisiúna
 • Coinnítear doiciméid tacaíochta ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna na tuarascála

(féadfar an tréimhse sin a fhadú i gcás go bhfaightear iarraidh faoi nósanna imeachta athbhreithnithe foirmiúla)

Daoine eile a bhfuil baint acu le próiseas roghnúcháin atá ina ábhar do ghearán faoi Chuid 8 den Chód Cleachtais

Coinnítear doiciméid tacaíochta ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna na tuarascála

(féadfar an tréimhse sin a fhadú i gcás go bhfaightear iarraidh faoi nósanna imeachta athbhreithnithe foirmiúla)

Daoine a bhfuil baint acu le próiseas roghnúcháin atá ina ábhar d’iniúchadh faoi Chuid 3 den Chód CleachtaisCoinnítear doiciméid tacaíochta ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna thuarascáil an iniúchta
Daoine atá ina n-ábhar d’iarraidh ar ordú eisiata faoi alt 11 den Acht
 • Coinnítear orduithe eisiata ar feadh bliain amháin ó dháta éaga an ordaithe
 • Coinnítear doiciméid tacaíochta ar feadh bliain amháin ó dháta éaga an ordaithe
Baill foirne de chuid comhlachtaí poiblí 

Maidir leis an dóigh a riarann an Coimisiún na nithe seo a leanas atá i bhfeidhm aige:

·         Cóid Chleachtais – Coinnítear sonraí ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil an ball foirne fós ag gníomhú mar theagmhálaí ainmnithe/ábhartha don Choimisiún

·         Sásraí le haghaidh athbhreithniú faoi alt 7 agus faoi alt 8 – Coinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna na tuarascála faoi alt 8 nó ón bhfiosrú a chríochnú (ar tréimhse í a fhéadfar a fhadú i gcás go bhfaightear aon iarrataí faoi nósanna imeachta athbhreithnithe foirmiúla)

·         An próiseas le haghaidh orduithe eisiata – Coinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ó dháta éaga an ordaithe

·         An próiseas iarratais ar cheadúnas earcaíochta – Coinnítear ceadúnais earcaíochta gan teorainn ama agus coinnítear doiciméid tacaíochta ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna an cheadúnais

·         Próisis le haghaidh déileáil le hiarrataí reachtúla – Doiciméid tacaíochta – Coinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna an fhreagra fhoirmiúil (ar tréimhse í a fhéadfar a fhadú i gcás go bhfaightear aon iarrataí faoi nósanna imeachta athbhreithnithe foirmiúla, i.e. go ndéanfaí athbhreithniú ar an mbreith)

Baill foirne de chuid gníomhaireachtaí earcaíochtaCoinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ón dáta a deonaíodh ceadú don ghníomhaireacht dá háireamh i liosta gníomhaireachtaí ceadaithe an Choimisiúin
Daoine a dhéanann fiosruithe i ndáil le haon fheidhm atá ag an gCoimisiún faoi alt 13 den AchtCoinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ón dáta a dúnadh an fiosrú
Iarrthóirí faoin Acht um Nochtadh CosantaCoinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna an fhreagra ar an iarraidh (ar tréimhse í a fhéadfar a fhadú i gcás go bhfaightear aon iarrataí faoi nósanna imeachta athbhreithnithe foirmiúla, i.e. go ndéanfaí athbhreithniú ar an mbreith)
Iarrataí reachtúla chuig an gCoimisiúnCoinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ó dháta eisiúna an fhreagra ar an iarraidh (ar tréimhse í a fhéadfar a fhadú i gcás go bhfaightear aon iarrataí faoi nósanna imeachta athbhreithnithe foirmiúla, i.e. go ndéanfaí athbhreithniú ar an mbreith ón gCoimisiún)
IonadaitheFaoi fhorálacha an Achta, tá na beartais choinneála atá i bhfeidhm d’ionadaithe ag teacht leo sin atá i bhfeidhm do na daoine lena mbaineann na hiarrataí
Soláthraithe/soláthraithe seirbhíse/daoine eile a bhíonn i dteagmháil leis an gCoimisiúnCoinnítear sonraí ar feadh bliain amháin ón dáta a chríochnaigh an conradh le haghaidh na seirbhíse/na seirbhísí a soláthraíodh don Choimisiún

 

Do chearta cosanta sonraí

Tá cearta áirithe agat faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí.  Tagann na cearta sin chun cinn in imthosca áirithe agus tá siad faoi réir díolúintí áirithe.  Is iad seo na cearta:

 • an ceart chun na sonraí a rochtain – tá sé de cheart agat cóip de na sonraí pearsanta a choimeádaimid fút a iarraidh, i dteannta faisnéis eile faoin dóigh a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta sin
 • an ceart go ndéanfaí ceartúcháin – tá sé de cheart agat a iarraidh go ndéanfaí sonraí pearsanta míchruinne a cheartú agus go ndéanfaí sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú
 • an ceart go ndéanfaí léirscriosadh (an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad) – tá sé de cheart agat a iarraidh go scriosfaí sonraí pearsanta
 • an ceart go ndéanfaí srianadh ar phróiseáil nó an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála – tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirfí srian leis an dóigh a ndéanaimid do shonraí a úsáid nó a phróiseáil nó agóid a dhéanamh i gcoinne na dóighe a bpróiseálaimid do shonraí
 • an ceart chun iniomparthacht sonraí – tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí sonraí pearsanta duit nó do dhuine eile i bhformáid atá inaistrithe nó atá inléite ag meaisín.
 • más ar bhonn do thoilithe (nó ar bhonn do thoilithe shainráite) atá do shonraí pearsanta inár seilbh, beidh sé de cheart agat an toiliú sin a aistarraingt am ar bith.

Más mian leat ceann ar bith de do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

 

An ceart atá agat chun gearán a dhéanamh

Féachaimid leis na caighdeáin is airde a chomhlíonadh agus faisnéis phearsanta á bailiú agus á húsáid againn. Chuige sin, tugaimid aird chuí ar aon ghearáin a fhaighimid ina leith sin. Molaimid do dhaoine ár n-aird a tharraingt ar chásanna ina measann siad gur míchothrom, míthreorach nó míchuí atá an dóigh a ndéanaimid faisnéis a bhailiú nó a úsáid.

De bhreis air sin, tá sé de cheart agat gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Suíomh Gréasáin: www.dataprotection.ie

Ríomhphost:  info@dataprotection.ie

Teileafón:  (0761) 104 800; Íosghlao 1890 25 22 31. 

Seoladh Poist: Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23. 

Ceanglais maidir le sonraí pearsanta a sholáthar agus iarmhairtí féideartha ar an gcliseadh iad a sholáthar

Foráiltear le halt 15(4) den Acht go bhféadfaidh aon ‘duine údaraithe’, nuair is gá chun feidhmeanna an Choimisiúin faoin Acht a chomhlíonadh, rochtain ar aon taifid a mheasann sé/sí a bheith cuí a iarraidh ó Shealbhóir Ceadúnais (is é sin, comhlacht poiblí ar dheonaigh an Coimisiún ceadúnas earcaíochta dó faoi alt 43 den Acht).

Más rud é go bhfuil fiosrú á dhéanamh agat, go bhfuil gearán á dhéanamh agat faoi alt 8, go bhfuil iarraidh ar ordú eisiata á déanamh agat nó go bhfuil iarraidh reachtúil á déanamh agat, is féidir go mbeidh faisnéis áirithe ag teastáil uainn chun freagra a thabhairt duit nó chun déileáil le d’iarraidh. Mura dtugann tú an fhaisnéis sin dúinn, ní bheimid in ann freagra a thabhairt ná an t-athbhreithniú a dhéanamh.

Tuilleadh faisnéise

Cuireadh soiléire san áireamh agus an fógra príobháideachta seo á dhréachtú. Ní thugtar sonraí uileghabhálacha ann faoi gach gné den dóigh a ndéanann an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí sonraí pearsanta a bhailiú agus a úsáid. Mar sin féin, táimid sásta aon fhaisnéis bhreise nó aon mhíniú breise a theastaíonn a chur ar fáil. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. 

Úsáid fianán 

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh.

Ár bhFianáin Ainm Cuspóir Tuilleadh faisnéise
glacadh le fianáin ar Shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse PoiblíGlac_le_fianáinBaintear úsáid as an bhfianán seo chun a thaifeadadh cé acu a ghlac nó nár ghlac an t-úsáideoir le húsáid fianán ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí.Chun do thoiliú a tharraingt siar tar éis glacadh leis an bhfianán seo, scrios an fianán ‘glac le fianáin’. Faigh tuilleadh faisnéise ag www.aboutcookies.org
Google Analytics_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh.  Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach sainaithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.  Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu. Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar bheartas príobháideachta Google

Chun diúltú do bheith do do rianú ag Google Analytics ar fud na suíomhanna Gréasáin go léir, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Google
Inneall Cuardaigh Tá an t-inneall cuardaigh ar ár suíomh Gréasáin deartha chun bheith chomh cumhachtach agus chomh soláimhsithe le hinneall cuardaigh Google, ceann a bhfuil an-tóir air. Cumasaítear an cuardach le píosa crua-earraí (‘fearas’ cuardaigh) a soláthraíonn Google é. Tá an fearas sin plugáilte isteach inár bhfreastalaí agus innéacsaítear an t-inneachar ar ár suíomh go leanúnach leis. Is leis an bhfearas sin a láimhseáiltear gach iarraidh cuardaigh. Ní thugtar an fhaisnéis atá sna hiarrataí ar aghaidh d’aon tríú páirtí, Google ina measc. Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar bheartas príobháideachta Google
Fianán na foirme fógartha ar líneASP.NET_SessionIdTá an fianán seo riachtanach don fhoirm ar líne agus ní shocraítear é ach amháin do dhaoine a bhfuil an fhoirm in úsáid acu. Léirscriostar an fianán seo nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí. Téigh chuig suíomh Gréasáin Microsoft

Sainmhínithe

Ciallaíonn Toiliú an ábhair sonraí aon chur in iúl atá sonrach, feasach agus gan athbhrí, a dhéanann an t-ábhar sonraí a thabhairt faoi shaoirse, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, á rá gur mian leis nó léi aontú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi.

Ciallaíonn Rialaitheoir an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-údarás poiblí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt, críocha agus modhanna na próiseála; i gcás ina gcinntear críocha agus modhanna na próiseála sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, féadfar foráil a dhéanamh don rialaitheoir le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit nó féadfar foráil a dhéanamh do na critéir shonracha dá ainmniú le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018 I measc nithe eile, tugtar tuilleadh éifeachta leis an Acht seo don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (féach thíos) i réimsí ina dtugtar solúbthacht do na Ballstáit. 

Oifigeach Cosanta SonraíCeanglaítear ar roinnt eagraíochtaí leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí Oifigeach Cosanta Sonraí a ainmniú.  Sonraítear in Airteagal 39 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí go “[m]beidh na cúraimí seo a leanas ar a laghad ar an oifigeach cosanta sonraí:

 1. fógra a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí agus do na fostaithe a dhéanann an phróiseáil, agus comhairle a chur orthu siúd chomh maith, faoi na hoibleagáidí atá orthu de bhun an Rialacháin seo agus de bhun dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó de bhun fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí;
 2. faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo, ar chomhlíonadh dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó ar chomhlíonadh fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí, agus ar chomhlíonadh bheartais an rialaitheora nó an phróiseálaí maidir le cosaint sonraí pearsanta, lena n-áirítear freagrachtaí a shannadh, cur leis an bhfeasacht agus oiliúint a chur ar chomhaltaí foirne atá bainteach le hoibríochtaí próiseála, agus maidir leis na hiniúchtaí gaolmhara;
 3. comhairle a thabhairt nuair a iarrtar sin air maidir leis an measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus faireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht de bhun Airteagal 35;
 4. comhoibriú leis an údarás maoirseachta;
 5. gníomhú mar phointe teagmhála don údarás maoirseachta i dtaobh saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear in Airteagal 36, agus dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon ábhar eile.”

Ciallaíonn Ábhar Sonraí an duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta lena mbaineann na sonraí pearsanta – féach freisin an sainmhíniú ar shonraí pearsanta thíos.

Is é is an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ann ná Rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh a bhaineann le cosaint sonraí agus a tháinig in éifeacht an 25 Bealtaine 2018. 

Rialaitheoir Comhpháirteach.  I gcás ina gcinneann dhá rialaitheoir (féach thuas) nó níos mó go comhpháirteach críocha agus bealaí na próiseála, beidh siad ina rialaitheoirí comhpháirteacha.

Ciallaíonn Sonraí Pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (“ábhar sonraí”); is é is duine nádúrtha in-sainaitheanta ann duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d'aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó ceann amháin nó níos mó de thosca a bhaineann go sonrach le céannacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin.

Ciallaíonn Próiseáil aon oibríocht nó aon sraith d’oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar shraitheanna de shonraí pearsanta, trí mhodhanna uathoibrithe nó trí mhodhanna eile, amhail bailiú, taifeadadh, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, ceadú, úsáid, nochtadh trí tharchur, trí scaipeadh nó trí chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó comhcheangal, srianadh, léirscriosadh nó díothú.

Ciallaíonn Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta aon sonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, nó ballraíocht i gceardchumann, sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis agus le gnéaschlaonadh duine nádúrtha.