Fáilte chuig suíomh idirlín an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

Is é an Coimisiún rialtóir na hÉireann maidir le hearcaíocht chun na seirbhíse poiblí.

Is é an phríomhfheidhm reachtach atá againn caighdeáin d’earcaíocht agus roghnóireacht a bhunú, ar caighdeáin iad a fhoilsímid mar Chóid Chleachtais. Déanaimid na caighdeáin seo a shlánchoimeád trí mhonatóireacht agus iniúchadh rialta a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí earcaíochta agus roghnóireachta.

Is é an An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 an reachtaíocht a bhunaíonn agus a rialaíonn an Coimisiún.